Varne šolske poti

V zavodu za prometno varnost izdelujemo tudi načrte varnih šolskih poti.


Vsaka osnovna šola mora imeti pred začetkom vsakega šolskega leta izdelan tak načrt. Izdela se ga na podlagi zemljevida določenega šolskega okoliša. Vanj se na podlagi preučitve dejanske prometne situacije, podatkov o prometnih nesrečah, pogovora z učenci ter rezultatov ankete za starše označi poti, kjer učenci hodijo v šolo. Posebej se označi dele poti in mesta, ki so nevarna. Izdelan načrt varnih šolskih mora biti v šoli obešen na vidno mesto, da si ga lahko vsi učenci, starši in drugi obiskovalci ogledajo, predhodno pa ga šola z njim seznani vse učence in njihove starše.

Za izdelavo načrta varnih šolskih poti potrebujemo različne podatke o gostoti prometa, o nevarnih mestih, kjer so se že zgodile prometne nesreče ali so pogosto skoraj nesreče, kjer so pogoste kršitve prometnih predpisov, kjer otroci hodijo v šolo itd.

Načrt varnih poti vsebuje: 
- anketo za učence, starše in učitelje z obdelanimi podatki, 
- poročilo policijske postaje o prometni varnosti v šolskem okolišu, 
- načrt šolskega okoliša z opisom, 
- načrt inventarizacije prometne signalizacije, 
- načrt nevarnih mest, 
- slike in skice nevarnih mest, 
- načrt varnih šolskih poti.